Menu

Boeken van Max Heindel

 

Boeken:

Behalve The Rosicrucian Cosmo-Conception, De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers, zijn er nog meer boeken door Heindel geschreven. Zij worden, en sommige zijn al, opnieuw vertaald en zijn zowel via de boekhandel als eigen uitgeverij via internet te verkrijgen. Hieronder volgt een lijst van deze boeken.

                                           
Boektitels:

BOEKEN  GESCHREVEN  DOOR  MAX  HEINDEL

 

De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers
Dit handboek geeft een volledige schets van de westerse wijsheidsleer voor zover zij momenteel openbaar mag worden gemaakt. Het geeft een uitgebreide, zowel een godsdienstige als wetenschappelijke beschrijving van de ontwikkelingsprocessen van de mens en het universum. Max Heindel ontving deze leer persoonlijk van de Rozenkruisers broederschap.
Deel één is een verhandeling over de zichtbare en de onzichtbare werelden; De mens en zijn wijze van ontwikkeling; Wedergeboorte en de wet van oorzaak en gevolg.
Deel twee gaat over het schema van de evolutie en van ons zonnestelsel en de aarde.
Deel drie handelt over Christus en zijn zending; Verdere ontwikkeling van de mens en inwijding; Esoterisch onderricht en een veilige methode om eerstehands kennis te verkrijgen.

 

De mysteriën van het Rozenkruis.
In dit boek beschrijft Heindel in verhalende stijl de sublieme waarheden van de westerse wijsheidsleer over de oplossing van de fundamentele levensproblemen.
Hoofdstuk 1. De Orde van het Rozenkruis en de Rosicrucian Fellowship: Geestelijke stroming; Christan Rosenkreuz; De keuze van de Orde voor Max Heindel als boodschapper van de Broeders van het Rozenkruis.
Hoofdstuk 2. Het levensprobleem en zijn oplossing; De noodzaak onafhankelijk te denken; Drie levenstheorieën; Ziel en adem.
Hoofdstuk 3. De zichtbare en onzichtbare werelden: De scheikundige sfeer; De begeertewereld; De gedachten wereld; Het Woord en ‘In den beginne’.
Hoofdstuk 4. De samenstelling van de mens: Het levenslichaam; Het begeerten lichaam; Het denkvermogen; Verschil tussen ziel en geest.
Hoofdstuk 5. Het leven en de dood: Onzichtbare helpers en mediums; Het wederzijds doordringen van de voertuigen; Dood; Reden voor het zoeken naar een lang leven; Het panorama van het afgelopen leven; Het verbreken van het zilveren koord; Methode om het gehele afgelopen leven de revue te laten passeren; Het louteringsgebied; Hoe kwaad wordt gelouterd; Een plaats van reiniging, niet van straf; De eerste hemel; Het oogsten van het goede; De vervulling van opbouwend verlangen; Kinderen; Licht en kleur; De tweede hemel: ‘De grote stilte’; Voorbereiding voor een toekomstige omgeving; De derde hemel; Het vooraf bekijken van het toekomstige leven op aarde; Voorbereiding tot wedergeboorte; Geboorte en leven als kind; Het mysterie van licht, kleur en bewustzijn; Opvoeding van kinderen. Mount Ecclesia, een beschrijving van het hoofdkwartier van de Rosicrucian Fellowship.

 

Oude en nieuwe inwijding

Dit boek laat het verschil zien tussen de oude wijze van inwijding, in de voorchristelijke periode, en die van Christus voor de hedendaagse mens. 
Deel 1. De tabernakel in de woestijn; De Atlantische mysterietempel; De ark van het verbond; De heilige shekina glorie; Nieuwemaan en inwijding. Deel 2. De christelijke inwijding; De aankondiging en de onbevlekte ontvangenis; De ritus van de doop, de verzoeking; De verheerlijking; Het laatste avondmaal en de voetwassing; Getsemané, de tuin der smarten; De stigmata en de kruisiging.

De Rozenkruiserschristendom-voordrachten

Twintig voordrachten.
1 Het raadsel van leven en dood.
2 Waar zijn de doden?
3 Geestelijk gezicht en geestelijke werelden.
4 Slaap, dromen, trance, hypnotisme, mediumschap en krankzinnigheid.
5 Dood en het leven in het louteringsgebied.
6 Leven en werkzaamheden in de hemel.
7 Geboorte, een viervoudige gebeurtenis.
8 De wetenschap van voeding, gezondheid en verlenging van de jeugd.
9 Astronomische allegorieën in de Bijbel.
10 Astrologie: haar draagwijdte en beperkingen.
11 Geestelijk gezicht en inzicht.
12 Parsifal: Wagners muziekdrama.
13 De Engelen als factor in de evolutie.
14 Lucifer, verleider of weldoener of beide?
15 Het mysterie van Golgotha en het reinigende bloed.
16 De ster van Bethlehem: een mystiek feit.
17 Het mysterie van de heilige graal.
18 Het onze Vader.
19 De komende kracht. Vril! of wat?
20 Broederschap en het komende ras.

De Leer der Rozenkruisers in VRAGEN EN ANTWOORDEN deel 1
Dit boek beantwoordt 189 vragen vanuit een occult standpunt zoals deze aan Heindel werden gesteld.
Enige onderwerpen: Het doel van het leven op aarde; Verdeling in geslachten; Huwelijk; Kinderen; Slaap en dromen; Gezondheid en ziekte; Het louteringsgebied; De zondeval;  De onbevlekte ontvangenis; Inwijding; Astrologie; Dierlijke groepsgeesten; De heilige graal; De doodstraf.

De Leer der Rozenkruisers in VRAGEN EN ANTWOORDEN deel 2
Dit deel bevat vragen en antwoorden uit vroegere uitgaven van Echoes en Rays from the Rose Cross die, op een paar uitzonderingen na, nooit eerder in boekvorm zijn verschenen. Dit boek bevat informatie die voor alle onderzoekers van het occultisme van onschatbare waarde is.
Het boek behandelt 165 onderwerpen, verdeelt in: Leven na de dood; Wedergeboorte; Gezondheid en ziekte; De onzichtbare werelden; Geestelijk gezicht; Inwijding; Bijbeluitleg; Astrologie; Gemengde vragen.

Het web van het lot
Zestien van de negenenzeventig maandelijkse lessen die door Heindel aan zijn studenten werden verzonden. Het boek bestaat uit vier delen en zestien hoofdstukken.
1: Geestelijk onderzoek, het zielenlichaam; de Christus in ons; Het Geheugen der Natuur; De wachter op de drempel; Aardegebonden geesten; Het zondelichaam; Bezetenheid door zelfgeschapen demonen; Elementalen; Bezetenheid bij mensen en dieren; Het scheppen van de omgeving; De oorsprong van verstandelijke en lichamelijke handicaps; De oorzaak van ziekten; Pogingen van het ego uit zijn lichaam te ontsnappen; Gevolgen van zinnelijkheid; De Christusstralen brengen ‘innerlijke drang’ teweeg; Etherisch gezicht; Gemeenschappelijk lot.
2: het functioneren van begeerte; Kleur effecten van emoties bij massa bijeenkomsten; De isolerende effecten van tobben; De gevolgen van oorlog op het begeertelichaam; Hoe het levenslichaam door het ontploffen van zwaar geschut wordt aangedaan; Berouw; Gevaren van overmatig baden.
3. Aard van en voorbereiding tot gebed; De vleugelen en de stuwkracht; De aanroep; Het hoogtepunt.
4 Praktische methoden om succes te bereiken gebaseerd op het behoud van de seksuele kracht.

 

Leeringen van een Ingewijde.

Een serie lessen die Max Heindel aan zijn studenten zond, tezamen met verscheidene openbare voordrachten.

 

De mysteriën der groote opera’s

Faust, Parcifal, het Nibelungen lied, Tannhäuser en Lohengrin.

Sprokkelingen

Hoofdstukken: Inwijding wat dit is en niet is; Het avondmaal; De doop; De onvergeeflijke zonde en verloren zielen; Witte en zwarte magie; Onze onzichtbare leiding; Geluid, stilte en zielengroei; Het mysterium magnum van het Rozenkruis; Waarom ik een Rozenkruiser ben. Het boek bevat 24 hoofdstukken.

Vrijmetselarij en katholicisme

In esoterische vrijmetselaarstermen legt Heindel in dit boek het conflict uit tussen de zonen van Kaïn en de zonen van Seth en ontrafelt hij de allegorie die verband houdt met de tempel van Salomo, de koningin van Sheba en de grootmeester Hiram Abiff.

Brieven aan studenten.

Dit boek bevat zevenennegentig brieven door Heindel aan zijn studenten geschreven.
Wordt opnieuw vertaald.

Het overlijden en het leven daarna

De westerse wijsheidsleer over wat er gebeurt bij de dood en daarna. Het geeft troost en zekerheid. Authentieke informatie van een westerse ingewijde.

Hoe zullen wij Christus bij zijn wederkomst herkennen?

Deze brochure vertelt ons dat Christus in een etherisch lichaam en niet in een stoffelijk lichaam zal wederkomen.

 

De laatste uren van een spion.

Een brochure van 15 bladzijden, van een verhaal uit het maandblad Rays from the Rose Cross.

De betekenis van Kerstmis

De kosmische betekenis van Kerstmis en het jaarlijkse offer van Christus.